มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต่อปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษ (ปวช./ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษ (ปวช./ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามปฏิทิน/ระเบียบการรับสมัครฯ และสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด ค่าสมัครจํานวน ๕๐๐.- บาท/คน/สาขาวิชา ทุกระบบ/รอบ โดยเปิดรับสมัครฯ ดังนี้

๑. ระบบโควตา (ปวช./ปวส.)

รอบที่ ๑ โควตาพิศษ ผู้สมัครจากสถานศึกษาที่คณะ/วิทยาลัย จัดสรร
รอบที่ ๒ โควตา Portfolio ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่มี Portfolio
รอบที่ ๓ โควตา คณะ/วิทยาลัย ผู้ที่มีความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่คณะ/วิทยาลัย คัดเลือก

๒. ระบบสอบตรง (กศน./ปวช./ปวส.) 

ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

๓. ระบบรับตรง (กศน./ปวช./ปวส.)

ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ระบบ Thai University Central Admission System TCAS (5

รอบที่ ๑ Portfolio 

ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

รอบที่ ๒ โควตา 

เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค (ยกเว้นกรุงเทพฯ) โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศ

รอบที่ ๓ Admission 1

ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

รอบที่ ๔ Admission 2

ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ

ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็มตามแผนรับเท่านั้น)

๕. ระบบการรับกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สําหรับนักศึกษาเก่าของ มทร.ธัญบุรี)

เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีสถานะพ้นสภาพ จากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ศักยภาพตามที่สาขาวิชากําหนด (สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน/เกณฑ์อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๖. ระบบอื่น ๆ 

เปิดรับสมัครตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการต่าง ๆ โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น โครงการทุนอุดหนุนการศึกษา “ทุนนวัตกร”

ทั้งนี้ ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่วนของ การรับสมัครฯ ระบบ TCAS อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบตามมติที่ประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

นักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดและสมัครออนไลน์ในแต่ระบบ/รอบ ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmut.ac.th ตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
(สมัครวันสุดท้ายของแต่ละระบบ/รอบ ชําระเงินค่าสมัครได้ก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.)

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เภสัช-อักษร-สถาปัตย์ ยอดฮิต "ม.ศิลปากร" ปลื้ม TCAS 62 ทะลุเป้า

Tue Aug 20 , 2019
อธิการม.ศิลปากร เป็นปลื้มหลังนักเรียนยังให้ความไว้วางใจแห่สมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบทะลักถึง ถึง 42,782 คน ชี้ […]

Breaking News