ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท ในโครงการผลิตครูรังสิตโมเดล
13/06/2024

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท ในโครงการผลิตครูรังสิตโมเดล

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1275, 1276

 

รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคืออะไร
รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลนี้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังนี้
• ครูเก่งจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะที่ระดับ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
• ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• เข้าใจนวัตกรรม วิจัยการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับดีมาก
• มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตครูยุคใหม่
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนจบได้ภายใน 5 ปี จากระดับปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ในสถานที่เรียน อาทิ ด้านชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะไปสู่ระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในเวลา 1 ปีครึ่ง ผู้เรียนสามารถมาเป็นครูสอนวิชาเฉพาะได้อย่างภาคภูมิ รับ 2 ปริญญาภายในเวลา 5 ปี ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและระดับปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์

 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education in Bilingual Education)
– สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction)
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Education Administration)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Master of Arts in Teaching Science)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย