เรียนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คุณภาพเท่าเทียมกับแพทย์จีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับปริญญา 2 ใบ จากม.รังสิต และ ม.การแพทย์แผนจีนนานกิง
18/05/2022

เรียนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คุณภาพเท่าเทียมกับแพทย์จีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับปริญญา 2 ใบ จากม.รังสิต และ ม.การแพทย์แผนจีนนานกิง

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีสาขาต่าง ๆ มากมายเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) เรียนจบได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
ได้รับปริญญา 2 ใบ (มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง)
ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 192 หน่วยกิต (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ปี 6 เดือน และที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง 2 ปี 6 เดือน)
ภาษาที่ใช้
– ภาษาไทยสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางการแพทย์
– ภาษาจีนสำหรับวิชาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ไม่ต้องไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง
ผู้จบปริญญาตรีสามารถเทียบรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้
ผู้ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ใช้เวลาเรียนประมาณ 5 ปี และถ้ามีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ5 ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี
จุดเด่นของหลักสูตร
– มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่าง มีความสามารถ คุณธรรม และ จริยธรรม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับแพทย์จีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางด้านการใช้ตำรับยาจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว การนวดทุยหนา ฯลฯ
– เรียนรู้การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันและสมุนไพรไทยเพื่อบูรณาการทางการแพทย์
– เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านการผลิตและการควบคุณภาพตำรับยาจีนตามหลักการทางเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน
นักศึกษาทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (Nanjing University of Chinese Medicine)
สามารถกู้ ทุน กยศ., กรอ. ได้ 200,000บาท/ปี
นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถเข้าเรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับและวิชาฝึกเวชปฏิบัติ
(ชั้นปีที่ 5 และ 6) ศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (Nanjing University of Chinese Medicine)
การฝึกเวชปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องฝึกงานที่โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 เทอม และโรงพยาบาลในประเทศไทยอีก 1 เทอม
ติดต่อการรับสมัคร
……………………………..