ป.เอก ศิลปากร ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
06/01/2024

ป.เอก ศิลปากร ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังจากที่ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาก่อนหน้านี้ โดยทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มา ณ โอกาสนี้
#สำนักข่าวการศึกษาไทย