แบงค์ชาติ เปิดให้ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ 2 โครงการ
16/02/2024

แบงค์ชาติ เปิดให้ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ 2 โครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ทุนการศึกษา ใน 2 โครงการ
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2567 (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2567)
ทุนต่อยอด ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567 (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2567
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก LSE ธปท. จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ LSE ประเทศอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับ ทุน พร้อมกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้
1. จำนวนทุนที่ให้ ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด ศึกษาที่  LSE ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/ Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management/ Data Science หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 
2.1 พนักงาน ธปท. และ/หรือ บุคคลทั่วไป กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ต้องมี อายุงานใน ธปท. ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (วันปิดรับสมัคร)
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.4 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมี หลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.5 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก LSE เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในระดับ ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข ทางด้านภาษา หรือ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่  ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.11 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน  ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
3. การสมัครสอบ 
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2566ถึงวันที่30เมษายน 2567โดยดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา/สมัคร Online”
ทุนต่อยอดของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้
1. ทุนที่รับสมัคร 
เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Quantitative Economics หรือ สาขาอื่นที่จะ เป็นประโยชน์ต่อ ธปท. จำนวน 2 ทุน
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 
2.1 บุคคลทั่วไป
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
2.4 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาและ สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด
2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี
2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 2.10 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2.11ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้ทุนแล้ว ธปท. ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธการรับสมัครคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. เนื่องจากเมื่อผู้ได้ทุนปฏิบัติตามสัญญา ทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศ ธปท. จะบรรจุผู้ได้ทุนเป็นพนักงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ได้ทุนสนใจเรียนรู้งานก่อนไปศึกษา สามารถขออนุมัติเข้าฝึกงานที่ ธปท. ได้ ตามเงื่อนไขที่ ธปท.กำหนด
3. การสมัครสอบ 
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567โดยดูรายละเอียดได้ ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา/สมัคร Online”