137 ทุนรัฐบาลไทย (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว
11/11/2022

137 ทุนรัฐบาลไทย (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 4 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 จำนวน 43 ทุน
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน 86 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุน
  • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 3 ทุน

***สำหรับข้าราชการผู้สมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5***

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และการสมัครสอบ  << คลิ๊ก  

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> > แรงบันดาลใจ”>แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารเพิ่มเติม”