มูลนิธิ บัญชา-สุรัติ ภาณุประภา เปิดให้ทุนประจำปี 2567 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน
25/03/2024

มูลนิธิ บัญชา-สุรัติ ภาณุประภา เปิดให้ทุนประจำปี 2567 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน

มูลนิธิ บัญชา-สุรัติ ภาณุประภา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ทางมูลนิธิฯเพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ที่มีไปทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

ระดับการศึกษาที่สนับสนุน

 1. ระดับอนุบาล ทุนละ 6,000 บาท ต่อปี

 2. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท ต่อปี

 3. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี

 4. ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า) ทุนละ 12,000 บาท ต่อปี

 5. ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะในระดับปริญญาตรีเท่านั้น) ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี

  คุณสมบัติผู้ขอทุน

  1. ผู้ขอรับทุนมีสัญชาติไทย

  2. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

  3. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

  4. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาจริง

  5. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

  6. ผู้ขอรับทุนต้องไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติเสียหาย

  7. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

   หลักเกณฑ์การให้ทุน

   1. เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

   2. มูลนิธิฯจะให้ทุนแก่นักเรียนโดยตรง

   3. เนื่องจากทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษารายปีแบบไม่ต่อเนื่อง นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนจะสามารถสมัครขอรับทุนเพิ่มได้อีกในปีต่อไป ต่อเมื่อนักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ และผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

   4. คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะคัดเลือกคำขอรับทุนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ และมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

   ระยะเวลารับสมัคร

   มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 และจะประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

   ที่มา https://www.bancha-surat.org/scholarship