โครงการ”ครุศาสตร์เพชรวลัย” เปิดให้ทุนม.6 เรียนต่อป.ตรีครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
02/04/2024

โครงการ”ครุศาสตร์เพชรวลัย” เปิดให้ทุนม.6 เรียนต่อป.ตรีครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย” ประจำปีการศึกษา 2567

โดยพิจารณาจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) คลิปสั้น และสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรทุน

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษามีความ เสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู ้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น

1.การรับสมัคร

1. วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่2 โควตาพื้นที่ ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการ ครุศาสตร์เพชรวลัย” ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครวันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเกณ์การรับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ และมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.4 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

2.5 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ ประกอบอาชีพ

2.6 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

2.7 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม