Nanyang Technological University ให้ทุน ปี 2024 เรียนฟรีปริญญาตรีที่สิงคโปร์ 
25/08/2023

 Nanyang Technological University ให้ทุน ปี 2024 เรียนฟรีปริญญาตรีที่สิงคโปร์ 

Nanyang Technological University ประกาศรับสมัครทุนประจำปี 2024/25 เป็นทุนเต็มจำนวนให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ที่พัก และอุปกรณ์สำหรับการศึกษา

ข้อมูล : ทุนเต็มจำนวน

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% ค่าครองชีพ 6,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีการศึกษา  ค่าที่พักสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีการศึกษา  ค่าเดินทาง 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,750 ดอลลาร์สิงคโปร์

คุณสมบัติผู้ขอทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น ทังนี้ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันแล้ว

กำหนดการ

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2023 จนถึง 15 มกราคม 2024

สาขาที่รับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม