เปิดให้ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2567 กลุ่ม 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้
25/05/2024

เปิดให้ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2567 กลุ่ม 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (กลุ่ม 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษา กําหนดตามประกาศรับสมัคร) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

๑. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่สมัคร
๒.๒ บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่สมัคร
๒.๓ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร
๒.๔ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา (ตรวจสอบจากฐานข้อมูล รายบุคคลด้านนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานไปยังสํานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ ๑ – ๔ จากฐานข้อมูล ผู้สอบผ่านการคัดเลือก หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากทุกระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทุกโครงการ ของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้สมัครท่านใดที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอื่นใด อยู่ก่อนมาสมัครรับทุนตามโครงการฯ นี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกในทันที
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน ๒.๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาได้กําหนดไว้
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในประกาศจะถูกคัดชื่อออกจากระบบการคัดเลือก และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ ไปแล้วก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่อไปในภายหลัง
ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสิน และถือเป็นข้อยุติ
๓. สถาบันที่รับเข้าศึกษา จํานวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในแต่ละสาขา และเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สามารถดาวน์โหลด เอกสารได้จากเว็บไซต์ www.mhesi.go.th หัวข้อ (ทุนกระทรวง : ทุนสําหรับนิสิต/นักศึกษา) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙๕๕๗๓

๔. การรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
๔.๑ การรับสมัคร
๔.๑.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถสมัครได้ทาง Google forms ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ลิงก์ https://rb.gy/hml927 ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด)

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม…คลิก