เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส Franco-Thai Cooperation Programme ปี 2568-2569
27/05/2024

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส Franco-Thai Cooperation Programme ปี 2568-2569

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2568-2569

โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือสถาบัน/หน่วยงานวิจัยภายใต้ อว. ต้นสังกัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (นางสาววรรณี กล่อมละเอียด) โทร. 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesi.go.th

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม