50 ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
02/06/2024

50 ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 จำนวน 50 ทุน! (ทุนในประเทศ)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาโททางการสอน รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400 บาท/ปี/คน

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.30 น.)
สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://link.buu.ac.th/kru2563
เอกสารประกอบการสมัคร https://bit.ly/3JvClDZ
รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/3WfMts3

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด เพื่อเป็นผู้นำด้านการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่สังคมและความเป็นเลิศในระดับสากล

 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตร
โทร 02 441 9734 หรือ 02 441 9724 หรืออีเมล์ namkang.sri@mahidol.edu