รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก มอบ 100 ทุน ให้ไปเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาตรีควบปริญญาโท
07/06/2024

รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก มอบ 100 ทุน ให้ไปเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาตรีควบปริญญาโท

กระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับต่างชาติจำนวน 100 ทุน

โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโท

ในหลักสูตรเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัก

มูลค่าทุน จะมอบทุนการศึกษาละ 12,000 ยูโร ในระยะเวลา 3 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีถิ่นสำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ในปีการศึกษา 2567
2. ต้องไม่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน
3. ต้องมีผลคะแนนสอบ SAT

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk/

ผู้สมัครต้องสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarships.talents@minedu.sk