กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดให้ทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา รอบ 2
08/06/2024

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดให้ทุนการศึกษา แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา รอบ 2

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2
ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุน ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วย
ทั้งนี้กองทุนฯ ได้แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 และโปรดพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) โดยจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ
หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า การกรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทำหนังสือ แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
โดยส่งให้กองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ขอให้สมาคมกีฬากรอกรายละเอียดข้อมูลของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลผ่านระบบคำขอ NSDF https://sportfund.nsdf.or.th
…..
ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)