ลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ได้วันนี้
10/06/2024

ลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ได้วันนี้

สถานธนานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุตรของลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ เพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี” ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 4) จำนวน 2 ทุน เท่านั้น

 • รับสมัครในระบบ Google Form ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567
 • ลงทะเบียนสมัครรับทุน ได้ที่
  • ลิงค์การสมัครขอรับทุนการศึกษา t.ly/Kg-xG
  • เอกสารการสมัครขอรับทุน t.ly/wZkIL

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 – 25 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์
 3. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึง ภาคการศึกษา 1 ของมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหรือระดับการศึกษาเทียบเท่า))
 4. ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐสำเร็จและเอกชนหรือมีการดำเนินการในเรื่องการเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือ สถาบันอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอทุน
 1. ปัจจุบันเป็นผู้มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์
 2. มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการตามความเป็นจริง)
 3. เป็นคนที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย
 4. มีสัญชาติไทย
 5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน
รับสมัครในระบบ Google Form ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567
          เมื่อสมัครในระบบGoogle Form เรียบร้อยแล้ว ให้จัดเอกสาร ที่ได้ลงทะเบียนสมัครไว้ในระบบและจัดทำเอกสารยื่นยันการสมัครตัวจริงพร้อมแนบหลักฐานสำคัญประกอบการสมัครแล้วนำส่งทางไปรษณีย์หรือบริการอื่นๆ มายังสำนักงานธนานุเคราะห์ระบุส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเลขที่ 1034 อาคาร 8  ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 หรือจัดส่ง ณ สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการ
          ทั้งนี้ สธค.ยึดถือวันที่ลงทะเบียนจัดส่งบนหน้าซองเอกสารหลักฐานสำคัญ หรือ การลงทะเบียนเลขรับหนังสือเฉพาะที่สถานธนานุเคราะห์ท่านต้องนำมายื่นส่งในเวลาไม่เกินเวลา 16.30 น. ตามวันที่ปิดรับสมัคร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น!! จึงถือเป็นที่สิ้นสุดการรับสมัคร หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาปริญญาตรีของสธค.
          สอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ โทรศัพท์ 0 2281 7500 ต่อ 124 หรือผ่านช่องทาง www.pawn.co.thหรือ Facebookหน่วยงาน : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ