มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มอบทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ระดับประถมถึงอุดมศึกษา
11/06/2024

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มอบทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ระดับประถมถึงอุดมศึกษา

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดี และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสในการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยากลําบากในปัจจุบัน และการมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียดของทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนผ่าน เกณฑ์ที่กําหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทุน
1.ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ทุนละ 2,500 บาท
2.ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) ทุนละ  3,500 บาท
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทุนละ  4,000 บาท
4.ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุนละ  4,000 บาท
5.ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) ทุนละ  4,500 บาท
6.ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ทุนละ  8,000 บาท

2) คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
2.1 ผู้ขอรับทุนมีอายุตั้งแต่ 6-25 ปี มีสัญชาติไทย และในขณะขอรับทุนยังไม่สําเร็จการศึกษา กรณีผู้ขอรับทุนอายุเกิน 20 ปี จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.25 หรือได้ 85% ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ใน กรณีศึกษาต่อต่างระดับชั้น ใช้ผลการเรียนสถานศึกษาเดิม 1 ปีการศึกษา
2.3 รายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 45,000 บาท / เดือน (บิดารวมมารดา)

3) ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา เลขที่ 4/3,4/29 หมู่ 1 ต.บางโฉลง ถ.บางนา-ตราด กม. 16 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และจะใช้หลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานการลงวันที่เป็นหลักฐาน

สามารถ Down Load แบบฟอร์มได้ที่ QR Code, Facebook มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tongchai.sam@thaisummit.co.th (Mobile:089-0135585)
Tammanoon Yim@thaisummit.co.th (Mobile:081-7237874)

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นเอกสารสมัครขอรับทุน แต่หาก ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องไปดําเนินการเปิดบัญชีและส่งสําเนาบัญชีธนาคารมาเพื่อรับโอนเงิน ทุนการศึกษา

ที่มา มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา