ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Young Leader’s มอบให้ข้าราชการ-บุคลากรรัฐ ไปเรียนต่อปริญญาโท
09/09/2023

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Young Leader’s มอบให้ข้าราชการ-บุคลากรรัฐ ไปเรียนต่อปริญญาโท


รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท 
ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2567 (2024) 
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
2.  สาขาวิชา Local Governance

รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ด้านล่าง
โดยผู้สนใจสามารถ
– ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
– ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566