ทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี ปี 67 เปิดรับรอบ 2 ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี
13/06/2024

ทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี ปี 67 เปิดรับรอบ 2 ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ สร้างโอกาสและความมุ่งมั่นทางด้านการศึกษา ทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่า ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียน มีความสามารถ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตอบแทนและช่วยเหลือสังคม

ทุนรอบที่ 2  เปิดรับสมัครในวันที่ 20 มิถุนายน – 25 กันยายน 2567 

ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(เฉพาะระดับปริญญาตรี)ซึ่งศึกษาอยู่ภายในประเทศไทย

ระดับทุนการศึกษาที่สนับสนุน (เฉพาะสถานศึกษาภายในประเทศไทย) – ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) – ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวส. ปวช. หรือเทียบเท่า) – ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะในระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

วิธีการสมัครขอรับทุน

1.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุนที่นี่

2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีผู้สมัครขอรับทุนไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตัวเอง (เด็กเล็ก) ผู้แนะนำ ผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลและเขียนเรียงความแทนได้

3.เขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับตนเอง(มีแบบฟอร์มอยู่ในใบสมัคร) โดยการเขียนเรียงความสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเองนั้นควรมีเนื้อหาเรียงความประกอบด้วย -กิจวัตรประจำวันในช่วงปิด-เปิดเทอม -สิ่งที่อยากเป็นในอนาคต -ความต้องการเรียนสูงสุดในระดับใด -สถานที่ศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ (โปรดระบุ) -ในอนาคต อยากประกอบอาชีพอะไร -ทำไมถึงขอทุนและทำไมควรได้รับทุน -ปัญหาหรืออุปสรรคที่ประสบ ณ ขณะนี้ -ทราบข้อมูลทุนการศึกษาจากที่ไหน และรู้จักมูลนิธิฯได้อย่างไร

4.แนบคำรับรองจากบุคคลที่แนะนำและคำรับรองจากครูอาจารย์ ผู้แนะนำหมายถึงผู้เล็งเห็นว่าผู้สมัครขอรับทุนมีความเหมาะสม โดยสามารถเป็นบุคคลเดียวกับผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์ หรือผู้รู้จักผู้สมัครขอรับทุน

5.แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ หลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ มีดังนี้ -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร -อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา -แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว พร้อมรูปถ่ายตัวบ้าน และบริเวณโดยรอบของบ้าน -ข้อมูลในใบสมัครครบถ้วน พร้อมลงชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา -ประวัติและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร 1 ฉบับ ) -ในกรณีเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านสูจิบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (จำนวน 1 ฉบับ) -สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ) -สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ) -ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา -สมุดกิจกรรมหรือ Portfolio (หากมี) -หนังสือรับรองหรือข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียบร้อย ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ กีฬาเด่น หรือมีความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

6. จัดส่งเอกสาร การจัดส่งเอกสารสามารถส่งด้วยวิธีต่อไปนี้ – ส่งเอกสารแบบ Hard Copy ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS) โปรดส่งเอกสารมาที่ โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานเครือข่าย ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 – ส่งเอกสารแบบ Electronics ด้วยไฟล์ PDF หรือ Word ทาง e-mail มาที่ ฝ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี E-mail: crdc.solution@gmail.com

กฎระเบียบเมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษา เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาแล้วนั้น จะต้องรักษาสภาพของผู้ขอทุนการศึกษาไว้ดังนี้

-เรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่

-หากผุ้รับทุนไม่สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ หรือคะแนนของผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนจะไม่สามารถขอรับทุนเพิ่มได้อีก

-มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรักษาตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา และในการเบิกจ่ายทุนทุกครั้ง ผู้ได้รับทุนต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน ดังนี้

-ใบลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษา

-ตารางเรียนและตารางสอบ

-เอกสารแสดงผลการลงทะเบียนเรียน

-จดหมายรายงานการเรียน กิจกรรมและความประพฤติในเทอมที่ผ่านมา

-จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้รับทุนการศึกษา

-ใบสำคัญรับเงิน (ทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งไปให้ทางอีเมล์ โดยผู้รับทุนต้องเขียนข้อมูล และส่งกลับมาทาง โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเครือข่าย ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน

-สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเลขบัญชี

-รายการบัญชีธนาคารของผู้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษาได้ โดยจะดำเนินเพิกถอนสิทธิ์ เมื่อผู้ขอรับทุนไม่ประพฤติตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา ไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบที่ทางมูลนิธิฯตั้งไว้ คุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ถูกพักการเรียน สละสิทธิ์ มีความประพฤติที่เสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรม หรือ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-1509560,098-2740565
Facebook : CRDC-FC