กสศ.รับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ให้เยาวชนสายอาชีพเรียนต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
21/06/2024

กสศ.รับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ให้เยาวชนสายอาชีพเรียนต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป


กสศ.ขอเชิญชวนผู้รับทุนที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตนเองสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา
และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเสนอชื่อผู้ขอรับทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2567

ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
 3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนและความสามารถพิเศษ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ของสาขาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 20 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
  • มีประวัติดีเด่นโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาคหรือมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หรือเข้าศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 โดยหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเดิมที่สำเร็จการศึกษา และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย ในสาขาดังต่อไปนี้
  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
  ทั้งนี้ กสศ. จะมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติของหลักสูตรของผู้ขอรับทุน เพื่อคำนึงถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 6. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

รูปแบบการสมัคร

 1. แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
 2. แบบสมัคร ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

 


รายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

ตั้งแต่วันที่  27 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2567

กรณีที่มีจำนวนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่ กสศ. กำหนด กสศ. อาจขยายระยะเวลาการดำเนินการตามประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

 • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก
 • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2567 คลิก

โดยนักศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียด ผ่านทางระบบออนไลน์ รวมถึงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.eef.or.th