มมร.เปิดให้ทุนพระภิกษุสามเณร เรียนต่อปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ
24/06/2024

มมร.เปิดให้ทุนพระภิกษุสามเณร เรียนต่อปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) จะเปิดรับสมัครพระภิกษุและสามเณรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาตามที่โปรดประทานนามว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” หรือออกนามอีกอย่างหนึ่งว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)”จํานวน ๑๐ ทุน

๑. จํานวนทุนและรายละเอียดของทุน
ทุนการศึกษาที่โปรดประทานในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ กําหนดให้ศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จํานวน ๑๐ ทุน ดังนี้
๑.๑ ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ ทุน ในสาขาวิชาทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤต การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๒ ระดับปริญญาโท จํานวน ๗ ทุน ในสาขาวิชาทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤต การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนต่อเนื่องที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ผู้รับทุนการศึกษาต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ตามที่คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศ สําหรับพระภิกษุกําหนด ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับรอง จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของ ผู้ได้รับทุน และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย

เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในการพัฒนา ศักยภาพทางวิชาการและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยผู้สมัครไม่ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษหรือผลการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมาก่อน

๒. เงื่อนไขการรับทุน
๒.๑ เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๒.๒ ผู้รับทุนจะต้องดํารงสมณเพศตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เป็นผู้ธํารงตนในพระธรรมวินัย และประพฤติตนเหมาะสมแก่สมณสารูป
๒.๓ ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษา อุทิศเวลาให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่และพยายามศึกษาให้สําเร็จ

๒.๔ ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาหรือความคืบหน้าในการศึกษาทุกภาคการศึกษา
๒.๕ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศ สําหรับพระภิกษุกําหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้รับทุนของมหาวิทยาลัย
๒.๖ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย หรือหากประสงค์ จะปฏิบัติงานหรือสนองงานคณะสงฆ์ หรือในหน่วยงานอื่นใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ต่างประเทศ สําหรับพระภิกษุกําหนด เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน
๒.๗ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยหรือกลับมาแล้วปฏิบัติงานไม่ครบ
ตามเวลาที่กําหนด จะต้องชดใช้เงินคืนตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในสัญญารับทุน

๒.๘ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน

๓.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร มีสังกัดคณะสงฆ์ไทยหรือคณะสงฆ์อื่นตามพระราชบัญญัติและกฎหมายของคณะสงฆ์ และมีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)
(๔) เป็นผู้ธํารงตนในพระธรรมวินัยและประพฤติตนเหมาะสมแก่สมณสารูป
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทน
ทุนใด ๆ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบได้ และได้ส่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนวันสอบข้อเขียน
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
นอกจากคุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(๑) สําเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
(๒) สําเร็จเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป และมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาใด
(๓) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในประเทศไทยในสาขาหนึ่งแล้วและประสงค์ไปศึกษาต่อปริญญาโทในอีกสาขาหนึ่งอันเป็นสาขาที่สัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
นอกจากคุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีพรรษาพ้น ๕ และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๓.๒ (๑) (๒) หรือ (๓)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๒ หรือ ๓.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศ สําหรับพระภิกษุ ที่จะพิจารณาวินิจฉัย
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๔.๒ วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(www.mbu.ac.th) แล้วยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยเลือกสมัครได้ตามช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเองที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B ๗.๓) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาทําการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
(๒) ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
(๓) ส่งทางออนไลน์ได้ที่ Email : mbuird@mbu.ac.th

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม