ม.รามคำแหง เปิดมอบ “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ให้นักศึกษาปี 1
25/06/2024

ม.รามคำแหง เปิดมอบ “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ให้นักศึกษาปี 1

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้ง  “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา  พ.ศ. 2534” เป็นทุนการศึกษาประจำทุกปี ที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน

1. นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
3) มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00
4) มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2
หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
6) ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือนักศึกษาโครงการศึกษาพิเศษ
7) ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีการศึกษาเดียวกัน

          2. หลักฐานประกอบใบสมัคร มีดังต่อไปนี้
              2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ (Download ใบสมัคร)
2.2 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สำหรับใช้ติดที่ใบสมัคร) จำนวน 1 รูป
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.5 สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา/มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.7 สำเนาใบมรณบัตรของบิดา/มารดา (ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม)
2.8 รูปถ่ายที่อยู่อาศัยตามภูมิลำเนา จำนวน 1 รูป

          3. วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
3.1 สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง
                    นักศึกษาส่วนกลาง ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยนักศึกษาสามารถติดตามอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ และติดตามดูประกาศผลได้ทางเว็บไซต์ http://www.ru.ac.th/scholarship/
3.2 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
                    นักศึกษาส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยนักศึกษาสามารถติดตามอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และติดตามดูประกาศผลทางเว็บไซต์ http://www.ru.ac.th/scholarship/