25ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้บุคคลทั่วไปเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 13 หน่วยทุน รวม 25 ทุน
ทุนที่รับสมัคร

ทุนระดับปริญญาโทหรือปริญญาโท-เอก
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จปริญญาตรีแล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
-เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุนระดับปริญญาเอก
– เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

การรับสมัคร
ดูรายละเอียดที่
http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th

กำหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://scholar.ocsc.go.th/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย

Mon Nov 11 , 2019
ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย […]

Breaking News