วิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี
10/03/2022

วิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะวิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี รับฟังโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร การดำเนินการด้านการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของโรงพยาบาลหนองเสือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พร้อมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย เกษตรจังหวัด

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะรับฟังการบรรยายสรุปจาก นางสาววรธมน โคกรัมย์ หัวหน้าศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหนองเสือเกี่ยวกับโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร การดำเนินการด้านการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของโรงพยาบาลหนองเสือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย เกษตรจังหวัด

จากนั้นคณะเดินทางได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูปโรงพยาบาลหนองเสือ และแปลงปลูกพืชสมุนไพร ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร จังหวัดปทุมธานี

สำหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป