เปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา
19/01/2024

เปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา

สวก. ขยายระยะเวลารับสมัครทุน จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2567
สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำ โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2567
รับจำนวน 16 ราย
ทุนการศึกษา 2 ปี
โดยมีรูปแบบการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ผสมกับการจัดทำกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
คุณสมบัติ
1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา
กรอกข้อมูลตามลิงค์ โดยโปรดศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครรับทุน……
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ลิงค์ 1 (WORD) หรือ 2 (PDF) Link นี้
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนที่ลิงค์ 1 (word) หรือ 2 (PDF) Link นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร:
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวศิณี ปัญญาวรรณ 02-504-8046 , 02-504-8142
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (สมัครทุน สวก. รุ่น 4)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120