รองอธิการฯ วิทยาเขต และรองอธิการฯ ฝ่ายกิจการ ม.ศิลปากรเข้ม Studens Care เปิดภาคเรียน

รองอธิการฯ วิทยาเขต และรองอธิการฯ ฝ่ายกิจการ ม.ศิลปากรเข้ม Studens Care เปิดภาคเรียน

กองกิจการนักศึกษาต้อนรับนักศึกษาเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดย อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา จัดเตรียมพื้นที่รองรับนักศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบาย Studens Care ของอธิการบดี ดังนี้
1.โรงอาหารและลานอาหาร 1.1 จัดที่นั่งแบบกั้นฉากเฉพาะบุคคล
1.2 ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
1.3 ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
1.4 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่เวลา 07.00-22.00น. จำนวน 4คน พร้อมบริการสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
1.5 จัดจุดยืนรอสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ที่วางจาน และตู้ATM แบบเว้นระยะห่าง
1.6 ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์มาตรการฯ

2.หอพักนักศึกษา
2.1 นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากหอพัก
2.2 บริการสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้า-ออกหอพัก
2.3 แนะนำการใช้ชีวิตประจำวันแบบเว้นระยะห่าง
2.4 จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการการพักอาศัยในหอพัก ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00น. จำนวน 2คน
2.5 จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ชำรุดขอวหอพัก ตั้งแต่เวลา 17.00-06.00น. จำนวน 2คน
2.6 จัดพนักงานขับรถรองรับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ตั้งแต่เวลา 17.00-06.00น. จำนวน 2คน
2.7 จัดเปิดห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลรองรับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ตั้งเวลา 17.00-20.00น. จำนวน 1คน หลังจากนั้นเวลา20.00-06.00น เตรียมความพร้อมรับโทรศัพท์และเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ จำนวน 1คน
2.8 ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์มาตรการฯ

3. พื้นที่กีฬาและสนามกีฬา
3.1 ให้บริการการออกกำลังและเล่นกีฬาเฉพาะกีฬาที่ไม่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ
3.2 ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าพื้นที่กีฬาและสนามกีฬาทุกครั้ง
3.3 ขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ และมีเว้นระยะห่าง
3.4 ห้ามบุคคลภายนอกใช้พื้นที่กีฬาและสนามกีฬ่า ยกเว้น บุคคลภายนอกที่ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย
3.5 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่กีฬาและสนามกีฬ่าทุกแห่งตั้งแต่เวลา 17.00-22.00น. จำนวน 5คน
3.6 ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์มาตรการฯ

นักศึกษา ให้ความร่วมมือกับมาตรการ New Normal สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ในพื้นที่ส่วนกลาง โดยการดูแลของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นอย่างดี สำหรับวันแรกของการเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง"รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย" ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา

Tue Jul 14 , 2020
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ […]