ศิลปากร นำองค์ความรู้ พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน

ศิลปากร นำองค์ความรู้ พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน

          รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะนักวิจัยโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะโบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐฯ กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา เพื่อแจ้งทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างจังหวัดราชบุรีกับโครงการฯ

          โครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ราชบุรี โดย คณะโบราณคดี

โครงการย่อยที่ 2 การนำระบบโลจิสติกส์มาพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย คณะวิทยาการจัดการ

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศิลปะกับชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อราชบุรีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย คณะมัณฑนศิลป์ และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองเก่าราชบุรีสู่เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน โดย คณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี จัดอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย "อสม.มทร.ธัญบุรี" เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

Thu Jul 30 , 2020
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี […]

Breaking News