ศิลปากร สรุปงานดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

 

ศิลปากร สรุปงานดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ อาจารย์ ดร. ปวิศ มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ. กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รายงานสรุปผลการดำเนินงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

กรรมาธิการการอุดมฯ ดูงาน ม.ศิลปากร

Sat Aug 8 , 2020
กรรมาธิการการอุดมฯ ดูงาน ม.ศิลปากร คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานและประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษา […]

Breaking News