กรรมาธิการการอุดมฯ ดูงาน ม.ศิลปากร

กรรมาธิการการอุดมฯ ดูงาน ม.ศิลปากร

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานและประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษา
ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร. ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ วรรณวิสา บุญมาก คณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ คณะศึกษาศาสตร์ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายธัญญา มีอยู่เต็ม หัวหน้างานกิจการพิเศษ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะวิชาร่วมตอบข้อซักถามและเสนอความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ -๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รายชื่อผู้ได้รับทุนACYLS 2020

Sat Aug 8 , 2020
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) นั้น บัดนี้ […]

Breaking News