รากฐานสำคัญ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ระดมสมองพร้อมสอน

รากฐานสำคัญ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ระดมสมองพร้อมสอน

          ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งประกอบไปด้วย

1. อาจารย์ ดร.นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร การจัดการนันทนาการฯ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานหลักสูตร วิจัยทางการศึกษา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู ประธานหลักสูตร พัฒนาศึกษา
6. อาจารย์ นรินทรา จันทศร กรรมการและเลขานุการฯ
7 .นางกิ่งแก้ว  เกตุสม           ผู้ช่วยเลขานุการ

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว! "โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา"  รับวุฒิ ม.6/ ปวส. /ปวช. /กศน. รู้จริง ปฏิบัติจริง เทียบโอนได้

Mon Aug 30 , 2021
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. […]

Breaking News