ม.ศิลปากร เปิด ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรก

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
“การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา”
เปิดรับ โครงการปกติ/โครงการพิเศษ

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตร แบบ 1.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
หลักสูตรแบบ 2.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

รายละเอียด http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/1_2563/normal/n2_PhD_31.pdf

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

สอบคัดเลือก
30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/
ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.วิชิต 098-2694391 / ผศ.ดร.วรรณวิสา 081-9188385

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สีสันแห่งชีวิต ปี 5 อธิการศิลปากร เปิดงาน "ความเชื่อ"

Sat Mar 7 , 2020
สีสันแห่งชีวิต ปี 5 อธิการศิลปากร เปิดงาน “ความเชื่อ”           เมื่อวันที่ 7 มี.ค.63 […]

Breaking News