ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ฉลอง 50 ปี สู่องค์กรสร้างมืออาชีพ

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ฉลอง 50 ปี สู่องค์กรสร้างมืออาชีพ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เผยถึงการนำคณะไปสู่องค์กรแห่งการสร้างสรรค์  มีความเป็นเลิศ และมีความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษา (Organization of Creativity, Educational Excellence and Professionalism) ระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนและนำพาคณะฯ ให้ก้าวผ่าน “ครึ่งศตวรรษ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร” ได้อย่างยั่งยืน และมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม  โดยดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ 9 Smarts ได้แก่ Smart Students, Smart Teachers, Smart Curriculum and Instruction, Smart Research and Academic Service, Smart Art Conservation and Wisdom, Smart School, Smart Administration, Smart Assurance and Smart Alumni
          โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งมั่นที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากการมีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย–ปริญญาเอกแล้ว ในโอกาส “ครึ่งศตวรรษ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร” คณะฯ ยังได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรใหม่, หลักสูตร Credit Bank, หลักสูตรผู้สูงอายุ มุ่งมั่นขับเคลื่อน การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx, เป็นคณะวิชาที่คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานวารสารทางวิชาการของคณะ สู่เกณฑ์ ACI 
            และประการสำคัญคณะฯ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จะร่วมกันพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งมีทักษะและความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง (Digital Literacy) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในโลกไซเบอร์ รู้จักป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ในโลกออนไลน์ เข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมที่สำคัญในยุคดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับตนเอง ชุมชน ประเทศ และโลก ได้อย่างสร้างสรรค์  คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวในที่สุด
ครึ่งศตวรรษ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร
นับตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2513 จนถึงปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ  และความต้องการของสังคม และในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 จะครบรอบการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 50 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ เปรียบเสมือนกล้วยไม้ที่ได้รับการดูแลจากผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส บุคลากรในอดีต จนผลิดอก งอกงาม ให้บรรดาศิษย์และชนทั้งหลายได้ชื่นชม  ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จะได้ช่วยกันรดน้ำ บำรุงดินให้คณะฯ แผ่กิ่งก้าน ชูช่อ ในวงวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จาก COVID 19 ปฏิวัติสู่ E.D.19

Wed Mar 11 , 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา […]

Breaking News