ม.ศิลปากร ฉีด พ่น ป้องกันโควิด-19 ทั่วมหาวิทยาลัย

ม.ศิลปากร ฉีด พ่น ป้องกันโควิด-19 ทั่วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายสมหมาย ตันธุวปฐม ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับคณะวิชา/หน่วยงาน บริเวณห้องประชุม ห้องเรียน โรงอาหาร และสถานที่นั่งต่างๆภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ตามมาตรการประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid-19)  โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานด่านกักกันสัตว์  จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี ช่วยนักศึกษาออกค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19

Mon Mar 23 , 2020
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี […]

Breaking News