อธิการ ศิลปากร ออกเยี่ยมหอพัก รับมือเปิดภาคเรียน 13 ก.ค.63

อธิการ ศิลปากร ออกเยี่ยมหอพัก รับมือเปิดภาคเรียน 13 ก.ค.63
          ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือลดค่าเช่าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณศรี  ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและคณะร่วมลงพื้นที่ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ หอพักสตรีบ้านมารวย หอพักสตรีบ้านอุ่นรัก หอพักหญิงนิยมไทยแมนชั่น หอพักทิวาลัยวิลล่า  หอพักสตรีเรือนปฐมบุรี  หอพักวี เจ อพาร์ทเมนท์ จังหวัดนครปฐม
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

คณาจารย์สวนสุนันทาร้อยละ 81.99 คัดผู้แทน 4 คน ทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัย

Tue May 19 , 2020
คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากการที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นคณาจารย์ประจำที่ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี นับถึงวันเลือกตั้ง และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันเลือกตั้ง โดยลงคะแนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 19 […]

Breaking News