ป.เอก ศิลปากร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
05/04/2022

ป.เอก ศิลปากร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ป.เอก ศิลปากร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
             นายอดุลยชาติ ขันธมะ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1 รหัส 630630061 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันรับราชการและปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การเป็นข้าราชการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนทำหน้าที่ราชการได้อย่างมีความสุขและถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ขอแสดงความยินดีกับ นายอดุลยชาติ ขันธมะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มา ณ โอกาสนี้
ข้อมูล NewsNBT THAILAND
#สำนักข่าวการศึกษาไทย