รองอธิการฯ ศิลปากร ปฐมนิเทศ กยศ.-กรอ. เน้นมูลค่าและคุณค่าแห่งบัณฑิต

อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการฯ ศิลปากร

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 62 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวม 2 (ตึกกระทะ) ตั้งแต่ 13.00 – 16.30 น. โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รายใหม่ และต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 900 คน
         หลังจากพิธีเปิด ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ยังได้ให้แนวคิดการใช้ชีวิต การลงทุนเพื่อการศึกษา ทั้งด้านต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทางความรู้วิชาชีพ ตลอดจนการให้ความสำคัญระหว่างมูลค่าและคุณค่าแห่งบัณฑิตของศิลปากร จะได้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และภูมิคุ้มกันทางสังคม
         “เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากต้นทุนทางการศึกษา เพื่อบูรณาการสร้างมูลค่าจากวิชาชีพ และสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ อันจะสะท้อนให้เห็นเป็นประจักษ์ ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำลังพลของชาติซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศต่อไป” ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร กล่าวเปิดเผย
        จากนั้นนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ สะท้านพล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสารสัญญาและการติดตามช่วยเหลือนักศึกษาผู้กู้ยืม ได้บรรยายและชี้แจงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนการดำเนินการด้านเอกสารเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย และนำส่งเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนสมบูณ์ตามที่กำหนดไว้
        ก่อนเสร็จสิ้นโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปีการศึกษา 2562 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้บรรยายและชี้แจงขั้นตอน กระบวนการสะสมชั่วโมงจิตอาสา ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนฯ โดยการสร้างความตระหนักรู้และรับยผิดชอบ เสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งการเกื้อกูลกันด้วยจิตอาสา ทั้งนี้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้อธิบายถึงกลไกการขับเคลื่อน “พลังอาสามัครนักศึกษาศิลปากรสร้างสรรค์สังคม” เน้นจัดกิจกรรมจิตอาสา จากการลงมือทำ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านจิตอาสา การบูรณาการวิชาชีพสู่วิชาชีวิต สะท้อนคุณค่าของกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา สร้างสรรค์มูลค่าของผลงานจากองค์ความรู้และความถนัดในวิชาชีพที่หลากหลาย
         กองกิจการนักศึกษา มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม สามารถชี้นำสังคมได้ด้วยปัญญาแห่งศาสตร์และศิลป์ จึงได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา จากกองทุนและหน่วยงานต้่าง ๆ ให้นักศึกษาเป็นประจำทุกปี รวมถึงนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ด้วย จึงได้ชี้แนะและประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการขอรับทุน คุณสมบัติ ตลอดจนความประพฤติอันชอบธรรม ซึ่งถือเป็นความสำคัญของการผลิตบัณณฑิตสู่สังคมเพื่อประเทศชาติที่เจริญและยั่งยืนสืบไป
ที่มา : http://dsa.su.ac.th/ksu/?p=6864
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รัฐบาลโมร็อกโกมอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย

Tue Aug 13 , 2019
กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอิหม่ามและครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโมร็อกโก และต่อมารัฐบาลโมร็อกโกได้มอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 6 ทุน เพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม […]

Breaking News