อักษรฯ ศิลปากร ร่วม มหาวิทยาลัยสีขาว

อักษรฯ ศิลปากร ร่วมโปรเจค มหาวิทยาลัยสีขาว

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวชึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงมอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวขึ้นมา โดยมี อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน
อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้แด่ พ.ต.อ. ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ซึ่งเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ” อีกทั้งยังให้ข้อคิดและแนวทางเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์วิชาชีพ” ตลอดจนสาระความรู้จากเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “อาสาสมัครนักศึกษาสร้างสรรค์สังคม” รวมถึงข้อมูลติดต่อเพื่อขอรับบริการด้านการให้คำปรึกษาจิตวิทยาและสายด่วนกองกิจการนักศึกษา
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่เพื่อการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อสรรค์สร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยศักยภาพของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความเอาใจใส่ และมีทิศทางที่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการบริการช่วยเหลือดูแลการใช้ชีวิตของนักศึกษานอกห้องเรียน ด้วยการเน้นจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักศึกษาให้เป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อต่อยอดจิตสาธารณะสู่สังคมส่วนรวม เชื่อมโยงไปยังการปรับกระบวนทัศน์ในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือในแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษา “มหาวิทยาลัยสีขาว” เครือข่ายเพื่อการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นพลเมือง ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และอยู่รอดได้ในสภาวะสังคมปัจจุบัน เห็นค่าความสำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนรวมอันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสวัสดิภาพแห่งสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา วางรากฐาน ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของนักศึกษาใหม่ และเป็นแนวทางการสร้างกระบวนการติดตาม ระบบช่วยเหลือดูแลนักศึกษาขัดเกลาเยาวชน ให้ครบถ้วนตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันเป็นความหวังและอนาคตของประเทศชาติสืบไป
โดยโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวนี้ กำหนดให้มีการอบรมขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิชาทั้ง 7 คณะวิชาที่ตั้ง ณ พระราชวังสนามจันทร์เข้าร่วม คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 คน
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

fast track สวนสุนันทาเห็นผลทันตา ผลงานตําแหน่งวิชาการทะลุเป้า รอคิวพิจารณาอีกถึง 171 คน รองวิชาการขอบคุณได้ “รศ.” แล้ว

Thu Aug 22 , 2019
รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย […]

Breaking News