ศิลปากร พร้อมจัดดนตรีไทยอุดมศึกษา “ดุริยกฤติยาธร”

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยกับสำนักข่าวการศึกษาไทย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ว่าปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีท่าน อ.ปวริช มีนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ให้แก่ผู้บริหาร สป.อว. (สกอ.เดิม) และผู้บริหารทุกสถาบันได้รับทราบ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
พร้อมกันนั้นทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้เตรียมการทุกด้านไว้อย่างเต็มที่ โดยเฉาพะงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ที่จะเสด็จฯ มาทรงเปิดงานและทรงดนตรี ร่วมกับนักศึกษาทุกสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค.2562 เวลา 08.30-12.00 น. จึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันและเวลาดังกล่าว
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เส้นทางสู่ความสำเร็จ!พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สวนสุนันทา

Fri Aug 30 , 2019
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา […]