สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศรัสเซียให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ-วิทยาศาสตร์

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตาม ข้อกําหนดของสถาบันไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว จํานวน ทุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (.. ๒๐๒๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ .มีสัญชาติไทย ๒.เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 

() กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า .๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = B = C= D = E หรือ F= ) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ 

() สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า .00 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = B = C= D = E รือ F= ) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ 

.ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด ในข้อ ๒.จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียน ที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัคร คัดเลือกครั้งนี้ 

.๔ เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด ต้องได้รับอนุมัติ จากต้นสังกัดทุน 

.มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

๓. การรับสมัคร 

.ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ที่ https://www.princessit.org/th/scholarship/skoltech/ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้ 

.ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

.กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและ เอกสารต่างๆ ไปที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เลขที่ /อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศ(EMS) โดยจะถือวันที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกนําส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ 

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://ocsc.go.th/scholarship/personal

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาจัด "ธเนศ เวศร์ภาดา" บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ใช้คำให้ถูก ผูกประโยคให้เป็น”

Fri Jan 17 , 2020
การรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 “GEL0101 การใช้ภาษาไทย” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 17 มกราคม […]

Breaking News