สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นําลูกเสือเนตรนารีหน่วยพิเศษต้านภัยยาเสพติด เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
06/07/2022

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นําลูกเสือเนตรนารีหน่วยพิเศษต้านภัยยาเสพติด เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ หัวหน้างานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับมอบหมายจาก นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน นําลูกเสือเนตรนารีหน่วยพิเศษต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วย ธงลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติด จํานวน 1 กอง เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสําคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด