‘สวนสุนันทา’ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์-นักประชาสัมพันธ์ ดันสู่ Digital University!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
โครงการดังกล่าวได้มีการจัดอบรมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University เร็วๆ นี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ในยุค New Normal อีกทั้งเพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
ผลการทดสอบปฏิบัติการสร้างสื่อมัลติมีเดียของผู้เข้ารับการอบรมทุกทีม มีดังนี้
ทีมจากโรงเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัลที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย นายวรพล ไพวิโรจน์ นางสาวสาวิตรี ผิวงาม นางสาวศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ และนายจิรัฏฐ์ วิทย์วัฒนโชติ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา นายวุฒิพงษ์ เนียมบุญ นายวัชรากร เฉลยปราชญ์ และนายพีรพงศ์ โผแพ
 ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นของทีมผสมที่ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล พัชรนันท์จินดา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย นายสุพพัต เสกทวีลาภ สถาบันสร้างสรรค์ฯ (สสสร.) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนและดูแลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
…………………………………………
ธนชาติ นาที : รายงาน/ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้ทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) เรียนฟรีคณะทันตแพทยศาสตร์

Tue Sep 15 , 2020
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร […]

Breaking News