ยังมีโอกาสดี ๆ ที่ “สวนสุนันทา” เปิดรับตรงอิสระ เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ
11/06/2024

ยังมีโอกาสดี ๆ ที่ “สวนสุนันทา” เปิดรับตรงอิสระ เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

โดยเปิดรับนักศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2567 ในคณะ / วิทยาลัย ตามข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม
กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-21601024-25
โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

www.ssru.ac.th