ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ผู้บริหาร ‘สวนสุนันทา’ เน้นย้ำหลักการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
24/06/2022

ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ผู้บริหาร ‘สวนสุนันทา’ เน้นย้ำหลักการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ยังคงมีการบรรยายทิศทางการบริหารงานในด้านต่าง ๆ จากท่านผู้บริหาร
โดยวันที่ 23 มิถุนายน 2565 บรรยากาศของการปฐมนิเทศวันที่สองยังคงเต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้ แนวทาง นโยบายในการบริหารงานจากท่านผู้บริหารที่บุคลากรทุกคนต้องรับรู้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

เริ่มจากการบรรยายหัวข้อ “บริหารจัดการงบประมาณและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ด้านแผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง หัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้แนวคิดการทำงานอย่างมืออาชีพในครั้งนี้ว่า “ขอให้ทุกคนมีเป้าหมายชัดเจน มีความกระตือรือร้น กล้าคิดทำสิ่งใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี รวมถึงมีการบริหารเวลาและต้องรู้จักวางแผนอีกด้วย”

ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “ปรับตัว ปรับใจ สู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวถึงเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องแสดงถึงศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งความพร้อมด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยก็มีครบถ้วนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างผาสุก”

หัวข้อ “แนวทางและนโยบายการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของทั้งอาจารย์และนักศึกษา การขอผลงานทางวิชาการทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งความเชี่ยวชาญให้สูงขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพของแต่ละคน รวมถึงยังส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking Webometics, QS, SDG, SCD etc.) อีกด้วย

หัวข้อ “งานกิจการนักศึกษาในยุค VUCA World” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในโลกของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) ปัจจุบันนั้น ทำให้สถานการณ์มีความผันผวนสูง มักเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน มีความซับซ้อน และจะต้องใช้หลายปัจจัยมาองค์ประกอบในการตัดสินใจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังสามัคคีนำพาสวนสุนันทาไปสู่ความยั่งยืนและผาสุกต่อไป”

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม กล่าวใจความสำคัญของการบรรยายหัวข้อดังกล่าวนี้ ว่า “สวนสุนันทาจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมถึงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริการงานและวิชาการ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย และต้องทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามความถนัดของบุคคล ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องเป็นองค์กรแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของนักวิชาการด้วย”

ปิดท้ายการบรรยายวันที่สองของการปฐมนิเทศด้วย หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้านการสอนและการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยได้กล่าวว่า “คณาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลผลิต ก็คือ บัณฑิตที่จบจากสวนสุน้นทาแห่งนี้เป็นที่ยอมรับสังคมโลกในยุคดิจิทัลได้ต่อไป”

หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า” โดย นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้กล่าวถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกคนเร่งสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลต่อองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับวันสุดท้ายของโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ครั้งนี้ ยังคงมีหัวข้อที่สำคัญจากผู้บริหาร ได้แก่ หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ” โดย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวย้ำว่า “การเขียนหนังสือราชการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางราชการระหว่างองค์กร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง ควรคำนึงถึงวิธีการใช้ถ้อยคำ การใช้ภาษาราชการที่ถูกต้อง เพราะหนังสือราชการเป็นตัวบ่งบอกการบริหารงานเอกสาร และเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่สำคัญ รวมถึงยังเป็นหน้าตาที่สำคัญขององค์กรอีกด้วย”

ต่อมาเป็น”หัวข้อ “ระบบงานการคลัง เงิน พัสดุ” โดย นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กล่าวโดยสรุปว่า “การบริหารงานในด้านระบบงานการคลัง การเงินและพัสดุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามระบบและระเบียบของราชการให้ถูกต้องเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ปิดท้ายการบรรยายด้วยหัวข้อ “ระบบบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ” โดย นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้กล่าวว่า “ในด้านการบริหารงานบุคคลนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน บุคลากรทุกคน เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ที่จะช่วยนำพาสวนสุนันทาไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนภายใต้กฎ ระเบียบรวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสิทธิประโยชน์และความผาสุกของทุกคน”


.
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ / สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th