ป.ป.ช.ประเมินฯ “สวนสุนันทา” มีคุณธรรม-ความโปร่งใส ปี’62 ระดับ A

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 80 แห่ง

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ A ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 90.45 และ โดยมีตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์การประเมินครั้งนี้จำนวน 10 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเปิดเผยข้อมูล 2.ด้านการป้องกันการทุจริต 3.ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 4.ด้านการใช้อำนาจ 5.ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.ด้านการใช้งบประมาณ 7.ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 8.ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 9.ด้านคุณภาพการดำเนินงาน และ10.ด้านการปรับปรุงการทำงาน

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น นับเป็นการสะท้อนถึงองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมต่อไปอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสวนสุนันทา นำผู้แทนนักศึกษาร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

Mon Oct 21 , 2019
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร […]

Breaking News