ผลงานตำแหน่งวิชาการ fast track สภาสวนสุนันทาอนุมัติเพิ่ม 6 ราย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 6 ราย อันประกอบด้วย

1.อาจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา

2.อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน

3.อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

4.อาจารย์ ดร.มารดารัตน์ สุขสง่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5.อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงศ์สุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

6.อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาอย่างยั่งยืนต่อไป

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าฝ่ายเพิ่ม 4 ตำแหน่ง

Tue Oct 29 , 2019
วันที่ 29ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

Breaking News