ขยายโอกาสดีๆที่ราชภัฏอันดับ1 “สวนสุนันทา” เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ เป็นกรณีพิเศษ!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

……………………………………..

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาวิชาจิตรกรรม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2160-1388 ต่อ 103,104,105

…………………………………..

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601438 ต่อ 24-26 เว็บไซต์ www.fit.ssru.ac.th #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

………………………………..

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0624913343 หรือ 0638788208 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th

………………………………..

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงการเมืองการปกครอง
– แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601182 เว็บไซต์ www.cim.ssru.ac.th/ #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

…………………………………

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601144 # 0 เว็บไซต์ https://sci.ssru.ac.th/home #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

……………………………….

คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
กลุ่มหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ สมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2160-1495 รายละเอียด คลิก www.ssru.ac.th
www.fms.ssru.ac.th

…………………………..

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล B.B.A. (Digital International Business)
– International Business Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
– Digital Business Management Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

2.หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
-สาขาวิชาธุรกิจการบิน B.A. (Airline Business)
-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว B.A. (Tourism Management)
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรม B.A.(Hotel Management)
– Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
– Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร

3.หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) (Bachelor of Education)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B.Ed. (Mathematics)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ –30 กรกฎาคม 2563
สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเอง / รู้ผลทันที
ง่ายที่สุด…สมัครออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่

สถานที่รับสมัคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRUIC) หรือ
โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง เพื่อถามรายละเอียดที่
(smartphone) โทร. 082-5601365 หรือ 034-965946 กด 1 หรือ คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม https://ssruic.ssru.ac.th/
facebook : Ssruic Suansunandha
Line : @SSRUIC
twitter : @SsuicO
IG : ssruic

………………….

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี ออกแบบ“ประตูตรวจวัดอุณหภูมิ” งบเพียง 30,000 บาท

Mon Jun 22 , 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดตัว ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ ผลงานของดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวสิริวดี กิจจา นายชัยศิริ […]

Breaking News