Basic Nutrition and Culinary Arts แจกทุน หลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังระดับมัธยมศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา กศน. นักศึกษาอาชีวะ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน Basic Nutrition and Culinary Arts

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ STEMCareer Academies
              ศูนย์ภูมิภาค ว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education : SEAMEO STEM-ED) ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEMCareer Academies) โดยได้รับการสนับสนุน จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายใต้โครงการ ” Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ” ระยะที่2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา

โดยได้จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน Basic Nutrition and Culinary Arts เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สะเต็มศึกษา ได้รับคามรู้ และทักษะขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจุดเด่นของหลักสูตรคือการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเชฟผู้มีประสบการณ์อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคทั้งไทยและในต่างประเทศอีกด้วย

                โครงการมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนอบรมอาชีพหลักสูตรนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (Basic Nutrition and Culinary Arts) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับกลุ่มอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness) โดยผู้จะรับทุนจะได้เรียนรู้คลอบคลุมตั้งแต่เรียนรู้วิธีการประกอบอาหาร การบริหารจัดการ ควบคู่การฝึก Soft skills ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสายอาชีพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายเชฟมืออาชีพ และเครือข่ายพี่เลี้ยงจากหน่วยงานความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันให้คำปรึกษาและเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดโครงการ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผู้รับทุน และสร้างจุดแข็งให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่ม Expat ในไทยมีความสนใจที่จะรับเข้าทำงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1. เพื่อพัฒนาโมเดลและสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อผลิตนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน โดยการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ ให้มีความรู้ มีโอกาสตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สร้างความร่วมมือพัฒนาเส้นทางอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ได้โอกาสในการขอรับทุน
1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป นักเรียนที่กำลังระดับมัธยมศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา กศน. นักศึกษาอาชีวะ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
2. ผู้ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์
3. อายุตั้งแต่ 18-25 ปี
4. เปิดโอกาสรับผู้มีความต้องการพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
1. ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการประกอบอาหารจากเชฟผู้มีประสบการณ์
2. ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและเสริมสร้างทักษะการทำงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
3. ได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานศตวรรษที่ 21 จากผู้ประกอบการ
4. ได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านดิจิตัลเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในอาชีพนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหาร
6. เครือข่ายพี่เลี้ยงที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานตลอดโครงการฯ
7. มีโอกาสในการทำงานและมีรายได้
8. มีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพทั้งในไทยและต่างประเทศ

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ใดรับมอบหมาย สัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ – เสาร์) เวลา 09:00-18:00 น.
2. ผู้รับทุนต้องรับรองว่า จะตั้งใจฝึกอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการฯ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัดทุกประการ
3. ผู้รับทุนต้องมีผู้รับรองค่าชดใช้ กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถฝึกอบรมจนจบหลักสูตรโดยที่ไม่ใช่ เหตุสุดวิสัย จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้รับทุนจะต้องเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ศูนย์ SEAMEO STEM-ED จัดหาให้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับค่าจ้าง
5. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับทุนขาดคุณสมบัติและพิสูจน์ได้ว่าให้ข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งจ่ายชดเชยค่าเสียหาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 06 6115 8786
Facebook: STEM Chef Academy
QR CODE LINE ID: @STEMChefAcademy
E-mail: stemchefacademy@gmail.com

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ปิดคอร์ส ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ดร.ธนกฤต เน้นกฏหมายท่องเที่ยว

Sat Apr 3 , 2021
ปิดคอร์ส ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ดร.ธนกฤต เน้นกฏหมายท่องเที่ยว           เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 […]

Breaking News