ป.เอกท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาจีน รุ่น 1 และรุ่น 2 ที่พร้อมใจเข้าร่วมอย่างอบอุ่นคับคั่ง
02/07/2022

ป.เอกท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาจีน รุ่น 1 และรุ่น 2 ที่พร้อมใจเข้าร่วมอย่างอบอุ่นคับคั่ง

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมีนักศึกษาจีน รุ่น 1 และรุ่น 2 ต่างพร้อมใจเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้อย่างอบอุ่นและคับคั่ง 

ผู้บริหารหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนในระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบ online โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ที่ปรึกษาหลักสูตร) เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา และ ​รศ.ดร.วรรณวีร์​ บุญคุ้ม ผศ.ดร.นิวัตน์ บุญสม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาจีนรุ่น 1 และรุ่น 2 ที่พร้อมใจเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้อย่างคับคั่งท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 2​ ก.ค. 2565 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม​ Zoom​

สำหรับจำนวนนักศึกษารุ่นที่ 1 – 3 มีดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน ภาคปกติ 4 คน ภาคพิเศษ 17 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 32 คน นักศึกษาไทย จำนวน 12 คน นักศึกษาจีน จำนวน 20 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาปีการศึกษา 2565  รุ่น 3 จำนวน 28 คน นักศึกษาไทย 16 คน นักศึกษาจีน 12 คน