คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ระดมสมองคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์ รุกเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีสู่สังคม
24/02/2024

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ระดมสมองคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์ รุกเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีสู่สังคม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อดำเนินการจัดทำภารกิจ เป้าหมายของคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานคณะกรรมการฯ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเอดดูเคชั่นโซน จำกัด นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการสำนักข่าวการศึกษาไทย และคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมประชุม
—————————————————–
ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร