ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 61 “สวนสุนันทา” โชว์ศักยภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก รักษาความเชื่อมั่นราชภัฏอันดับ 1 ในเวทีอุดมศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตรวจประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านประกันคุณภาพจำนวน 5 ท่าน การประเมินนั้นแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีคะแนน 5 คะแนน ผลปรากฏว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนน 4.12 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนน 4.77 อยู่ในระดับดีมาก


เมื่อเฉลี่ยผลคะแนนในภาพรวม ได้คะแนน 4.61 อยู่ในระดับ ดีมาก และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแนบท้าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมรับคำแนะนำเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

……………..

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

บสก.ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Fri Oct 18 , 2019
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง NPLs และ NPA มอบทุนการศึกษา […]

Breaking News