วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และคณะ เยี่ยมดูงานสมุนไพรและกัญชาเวชศาสตร์ 
08/03/2022

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และคณะ เยี่ยมดูงานสมุนไพรและกัญชาเวชศาสตร์ 

วันนี้ (อังคารที่ 8 มีนาคม 2565) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ ประกอบด้วย พล.อ.ดนัย มีชูเวต รองประธานคนที่หนึ่ง รศ.พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช รองประธานคนที่สอง นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ กรรมาธิการวิสามัญ รศ.นริศา คำแก่น อนุกรรมการธิการ และรศ.ดร.สุดสวาท ดวงศรีไสย์ อนุกรรมการธิการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ติดตามได้เดินทางมาเยี่ยมดูงานสมุนไพร กัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ในโอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายตรวจติดตามการอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์ รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ได้บรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานของการจัดการศึกษาหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกัญชา และเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และบริษัท ธาราเธรา จำกัด ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และปลูกสมุนไพร
ตลอดการเยี่ยมชม รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับคณะกรรมธิการวิสามัญ พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัยพัฒนาสมุนไพร กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และรับปากที่จะผลักดันข้อกฎหมายต่างๆ ที่จะส่งเสริมการปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์มางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป